دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاري آزمون

بازگشت
اطلاعیه
رعایت پوشش اداری اسلامی همکاران در برگزاری آزمونها الزامی می باشد
1400/04/04