دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

توجه --------توجه -------- توجه

به اطلاع همکاران محترم می رساند

 

جهت ثبت نام همکاری در برگزاری آزمون دکتری سال 1397 که در روز جمعه مورخ 1396/12/04برگزار می گردد می توانید از روز شنبه مورخ1396/11/21 لغایت روز دوشنبه 1396/11/23 به سامانه مدیریت برگزاری آزمون ها مراجعه نمایید.

------------------------------------

زمان دریافت کارت روز دو شنبه مورخ 1396/11/30می باشد.

 

 

اطلاعیه :