دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

توجه --------توجه -------- توجه

--------------------------------------

به اطلاع همکاران محترم و دانشجویان گرامی می رساند زمان برگزاری آزمون دکتری سال 1399 به تاریخ 1399/03/09 تغییر پیدا نموده است.

اطلاعیه :