دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

توجه --------توجه -------- توجه

--------------------------------------

زمان نمایش کارت افراد برگزیده جهت همکاری در برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 1399 روز چهارشنبه مورخ 1399/05/15 می باشد.

 

اطلاعیه :