دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

توجه --------توجه -------- توجه

--------------------------------------

به اطلاع همکاران محترم و دانشجویان گرامی می رساند جهت همکاری در برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 1399 از روز شنبه مورخ 1399/04/14 لغایت روز دوشنبه مورخ 1399/04/16 به سامانه مراجعه نمایید.

اطلاعیه :