دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

توجه --------توجه -------- توجه

-----------------------------------

به اطلاع همکاران محترم ( مرد )  می رساند

جهت ثبت نام همکاری در برگزاری آزمون استخدامی ارتش که در روز جمعه مورخ 1397/11/05 نوبت صبح برگزار می گردد می توانند از تاریخ 10/23 لغایت 1397/10/24 به سامانه مدیریت برگزاری آزمون ها مراجعه نمایند.

 

 

--------------------------------

 

اطلاعیه :